Budowa Skate Parku wraz z obiektami towarzyszącymi i przebudowa infrastruktury aktywnych form turystyki (trasy rolkowe, rowerowe, piesze) w Parku im. Jacka Kuronia w Sosnowcu

ue-program-745.jpg (2012-12-12 18:56:08)

 

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet III Turystyka, Działanie 3.2 Infrastruktura około turystyczna, Poddziałanie 3.3.3 Infrastruktura około turystyczna – podmioty publiczne.

Umowa o dofinansowanie powyższego projektu zawarta została dnia 14 sierpnia 2012 roku.
Planowany całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 3.532.830,01 zł.
Kwota dofinansowania wyniosła 1.598.015,45 zł.

 

Zakres przedmiotowy Projektu:

Przedmiotem projektu jest wybudowanie w miejscu dawnych niecek basenowych Skate Parku składającego się z czterech stref: niecki betonowej dla rolkarzy, niecki betonowej dla rowerzystów, half pipe o wysokości 250 cm wykonanej ze sklejki oraz strefy z przeszkodami wolnostojącymi, jak również dostosowanie części alejek parkowych do pełnienia funkcji tras rolkowych, rowerowych, pieszych. Inwestycja zlokalizowana jest na działce gminnej nr 307/4, przy ul. Jasieńskiego w Sosnowcu – Kazimierzu.

W wyniku realizacji projektu powstanie infrastruktura rekreacyjno-sportowa o:

  • powierzchni nowych obiektów infrastruktury aktywnego wypoczynku – 4.795 m kw.,
  • długości przebudowanych tras aktywnej turystyki – 1,7 km.

 

Cele projektu:

Bezpośrednim celem projektu jest budowa nowej i remont starej infrastruktury aktywnych form turystyki. W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące cele pośrednie:

  • poszerzenie oferty rekreacyjno – turystycznej  Parku im. Jacka Kuronia w Sosnowcu,
  • zwiększenie atrakcyjności turystycznej w skali miasta i regionu,
  • powstanie infrastruktury aktywnych form turystyki,
  • propagowanie form turystyki miejskiej,
  • tworzenie nowych alternatyw aktywnego spędzania czasu wolnego,
  • racjonalizacja wykorzystania przestrzeni miejskiej,
  • wzbogacenie oferty imprez kulturalno-sportowych organizowanych na Terenia miasta Sosnowca.

W ujęciu długofalowym realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz będzie istotnym elementem budowania oferty regionalnych produktów turystycznych.

 

Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpiło dnia 6 lipca 2012 roku.

Planowany termin realizacji: 31 października 2012 roku.

Obiekt uzyskał pozwolenie na użytkowanie w dniu 27 czerwca 2013 roku.

 

 

Zdjęcia gotowego obiektu

Zdjęcia w trakcie prac

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl