Przekształcenie pomieszczeń po byłej cechowni KWK Porąbka Klimontów na centrum aktywności w dziedzinie kultury, sportu i rekreacji.

logo.jpg (2017-02-20 14:29:06)

 

Projekt uzyskał Pożyczkę JESSICA na finansowanie Projektu miejskiego w ramach inicjatywy JESSICA
w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 6.2.3. Rewitalizacja - JESSICA

Umowa o udzielenie Pożyczki JESSICA zawarta została dnia 23czerwca 2014 roku na okres spłaty 10 lat.
Planowany całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 6.661.999,00 zł. brutto.
Kwota pożyczki wyniosła 3.000.000 zł netto.

 

Przedmiot Projektu:

Przedmiotem projektu było przekształcenie pomieszczeń na pierwszym i drugim piętrze w budynku po byłej cechowni KWK Porąbka Klimontów na centrum aktywności w dziedzinie kultury sportu i rekreacji. Budynek trzykondygnacyjny, częściowo podpiwniczony posiadał dwie klatki schodowe. Zewnętrzna klatka schodowa w zachodniej części działki była w złym stanie technicznym, o nieprawidłowych parametrach i została przeznaczona do rozbiórki. Klatka schodowa we wschodniej części obiektu na skutek podziału własności nie zapewniała prawidłowej komunikacji pionowej. W budynku na parterze znajduje się basen wraz z zapleczem. Poziom pierwszego i drugiego piętra nie był użytkowany. Celem planowanej inwestycji była modernizacja obiektu (pierwsze i drugie piętro), z zachowaniem charakteru budynku użyteczności publicznej i przeznaczeniem na działalność sportową, rekreacyjną i kulturalną. W ramach realizacji projektu powstały: siłownia, sala fitness/sala taneczna, salka gimnastyki korekcyjnej, pracowanie animacji kulturalnej.  

W budynku przeprowadzono działania w zakresie:

 • Piwnica – pomieszczenia techniczne, warsztatowe, magazynowe; w części zachodniej po wyburzeniu istniejącej klatki schodowej, dobudowa podpiwniczonej klatki schodowej z przeznaczeniem pomieszczeń na pomieszczenia techniczne.
 • Przebudowa strefy wejściowej z poczekalnią.
 • Montaż windy dla niepełnosprawnych.
 • Budowa nowej klatki schodowej od strony wschodniej dostępnej ze strefy wejściowej.
 • Zaplecze socjalne dla pracowników.
 • Dobudowa klatki schodowej w części zachodniej.
 • Piętro pierwsze – funkcja rekreacji ruchowej : siłownia, sala fitness/sala taneczna, salka gimnastyki korekcyjnej, zaplecze szatniowe, magazyny, recepcja, poczekalnia oraz pomieszczenia dla trenerów.
 • Piętro drugie – działalność kulturalno – rozrywkowa: pracowanie animacji kulturalnej z zapleczem magazynowym, szatnie, sanitariaty, pomieszczenie instruktorów.

 

Cele projektu:

Bezpośrednim celem projektu była adaptacja pomieszczeń po byłej cechowni KWK Porąbka Klimontów na wielofunkcyjne centrum o funkcji sportowej, rekreacyjnej i kulturalnej.
W wyniku realizacji projektu osiągnięto następujące cele:

 • Ochrona dziedzictwa poprzemysłowego na terenie miasta i zahamowania procesu degradacji nieużytkowanych obiektów.
 • Likwidacja barier funkcjonalnych w obiekcie (dostosowanie dla osób niepełnosprawnych).
 • Stworzenia atrakcyjnej powierzchni sportowo – rekreacyjnej i kulturalnej dostosowanej do obsługi osób niepełnosprawnych.
 • Propagowanie i promocja sportu oraz zdrowego stylu życia w regionie.
 • Stworzenie warunków do powstawania nowych miejsc pracy.
 • Zwiększenia bazy sportowo – rekreacyjnej w mieście.
 • Poprawa wizerunku zewnętrznego i wewnętrznego miasta.
 • Promocji miasta.
 • Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej terenów sąsiadujących.

 

Oddziaływanie:

 • Stworzenie warunków do tworzenia nowych miejsc pracy.
 • Aktywizacja osób niepełnosprawnych.
 • Zapewnienie społeczeństwu możliwości odzyskania sprawności fizycznej, poprawy kondycji fizycznej oraz wypoczynku.
 • Stworzenie warunków do rozwijania i kształtowania swoich pasji mieszkańcom przedmiotowego terenu.

W ujęciu długofalowym realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności przestrzeni miejskiej oraz będzie istotnym elementem budowania oferty regionalnych w dziedzinie kultury, sportu i rekreacji.

 

Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpiło dnia 29 stycznia 2015 roku.

 

Obiekt oddano do użytkowania w dniu 20 kwietnia 2016 roku.

 

Stan obiektu przed remontem

 

Stan obiektu po remoncie